Shorinji Kempo 少林寺拳法

Shorinji Kempo 少林寺拳法, a Japanese martial art meaning “Shaolin Temple Boxing”, is regarded as being a modified version of Shaolin Kung Fu. The Shorinji Kempo name carries the Kanji characters…